Fáilte is fiċ’ don lánaṁain a ṫáinig as tír na Gálltaċt’
A ċoṁnuiḋe go Baile Fágán le sláinte gan gruaim,
Gan ḃriseaḋ ċoiḋ’e, gan ḃeárnuġaḋ, gan ṁilleaḋ ’rís, gan ḃásuġaḋ,
Aċt ag líonaḋ maoin ’san áirneis le bárr maise ’s buaiḋ;
Duine uasal saoiṫeaṁail sásta a ḃfuil suailce, aoiḃ is áile ann,
Mar Ġuaire sgaoileaḋ táinte as a láṁa gan ċruas.
Is dual don Ṁiḋe gur feáirrde cuairt na díse i bpáirt léiṫ’,
An fear suairc ’s a ríogain ḃán-láiṁ don árd-ḟuil ua ṫuaiḋ.

Is feáirrde an tír a gcóṁnuiġid, an lánaṁain ríoġaṁail ró-ġlan,
A ḃfuil gráḋ na mílte ag dórtaḋ mar ṫórrṫa do ġnáṫ,
’S go ndeir gaċ aon den gcoṁarsainn a gcuirfeaḋ an laoċ-sa ’n-eólas,
Gur mac don dís sin Joey naċ ḃfuil bród ann ná stráic;
An Breaṫnaċ croiḋeaṁail cróḋaṁail de ṫreiḃ na ríoġ ’s don ṁór-ḟuil,
Marcaċ saoiṫeaṁail seólta de ṗór ṡlioċta an áiġ,
A ḃfuil sgaṫán ríoġ ar ċóigeaḋ de ḃandáil aingliḋ póst’ aige.―
’Sí siúr Ṁig Naos mílórd í, an tseóid ṁilis ḃláṫ.

’Se Maiġistir Ḃails an tréan-ṁarcaċ caoiḋeaṁail maiseaċ Gaeḋealaċ
Nár ṫuill sin díomḋa ó éinneaċ aċt ag méaduġaḋ gean is gráḋ.
Ní’l fáṫ don Miḋe ḃeiṫ ’dréim leis, óir a d’ḟás sé as tír na féile;
Tá a lán de laoċraiḋ ag éad le n-a ṫréarrṫa ann gaċ cás,
Go bráṫ an ṁíonnla ṁéir-ġil, ’s a bráiġe ar lí na géise,
A ḃfuil sgáile an aoil ’s na Phoénix ann a héadan gan smál.
Céad fáilte on taoḃ-sa d’Éire don lánaṁain ríoġaṁail réimeaṁail,
’S go n-árduiġe Críosd i gcéim iad i saiḋḃreas na ngrás.

Beir na mílte beannaċt uam-sa ċuig an inġin sin Ċonaill Ċuailġne,
An Réalt a ṫáinig o ṫuaiḋ a ṫug snuaḋ deise ar ṁnáiḃ,
A ḃfuil a cneas mar ṡneaċta i n-uaigneas ’s an ġrian ar lasaḋ suas léi,
A ciaḃ-ḟolt casta cuaċaċ ag sguabaḋ go lár;
An ḟial-ḃean ṁilis uasal, ciallaiḋ cneasta gruaiḋ-ḋearg,
’S gaċ briaṫar a ṡileaḋ uaiṫ’-se go ḃfuasgolaḋ a lán.
Ní’l triaṫ ná barún uasal ná tiġearna barraṁail buaḋaċ
Ariaṁ dá ḃfacaiḋ an stuair-ḃean naċar buaileaḋ dá gráḋ.

’Sí an Phoenix dílis Ultaċ í, an péarla maoiṫ-ġeal muirneaċ,
Siúr Ṁig Naos re’ bpronnfaiḋe na trom-ċeaṫa ar ḋáiṁ,
A ḃfuil snuaḋ na gcaor go cuimseaċ ag dúsgaḋ an aoil go soillseaċ,
Ag dúbluġaḋ grís’ i gcompás le fionn-sgaraṁaint ḃán.
Tá stuaim is uaisle is inntliġeaċt, gan gruaim, gan ċruas i gcinnteaċt,
Is buaiḋ na sluaiġte ar ṁillseaċt ann a hinntinn ṫair ṁnáiḃ;
An ċuaċaċ ḋualaċ ṫroillseaċ, go mbuḋ buaḋaċ í ’s an Ḃaillseaċ,
An fear suailceaċ suaiṁneaċ binn-ḃlasda os ceann gaċ leaḃair dáṁ.

Saoilid na daoine Gállda gurab díoḃ í an ríogain áluinn,
Aċt siúr Ṁig Naos on Spáinn í ṫug bárr maise ’s buaiḋ,
’S gur dual don treiḃ ó’r ḟás sí ḃeiṫ ’dTeaṁair ag cosnuġaḋ fáilte,
Ceiṫre ríġ fíċead is báinrioġan don árd-ḟuil-se o ṫuaiḋ,
Cá hiongnaḋ aoiḃ is áille ḃeiṫ léiṫ’ ó aois a páisde
Agus sgéiṁ na mílte mná deasa ag deállruġaḋ ’na gruaiḋ,
’S gur ċleaċt sí fíon is fáilte ḋá sgabáḋ ṫríd a láṁa,
Agus caiṫiḋ caoine clársaiġe ḋá sásaḋ le duais?

Go gcuṁdaiġe Críosd an lánaṁain ’s a leanabán fionn-ġeal fáinneaċ
A ḃfuil sáiṫ aon ríoġ don Áḋaṁċloinn mar ṗáisde ann le sgéiṁ:
Narcissus é le háille nó Absolom mac Dáiḃí
Nó Páris mac Ṗriámus a ṫug báinrioġan ón nGréig:
Sgaṫán na díse an ḃárr-ṡlat ṫáinig orṫa araon mar ḃláṫ ċeart,
Plannda fíor den ngáirdín ’s go n-árduiġear a ċéim.
Go gcuṁdaiġe Rí na nGrásta an mac-naoiḋe maoṫ sin slán dóiḃ,
Go dtiucfaiḋ aois is fás dó le bárr maise is méad.

Go mbuḋ soilḃir súgaċ beó ’ḃfad an dís le cliú ’s an t-óg-ṁac,
An seircín súl-ġlas Joe beag a ṫug bláṫ deise o’ lán,
An sgeallán nuaḋ den bpór ċeart, mar ḃlioċtán úr den tsról-ḃrat,
Imeasg gaċ cine le cróḋaċt ’níoḋ fóirneaċt san Spáinn,
An leanabán cuṁarṫa póg-ḃlasta ar ṁillseaċt ċnús na n-óig-ḃeaċ
Tráṫ ḃíoḋ ar ḋriúċt ag ól meala ’s ar rós-ṁeallaḋ an ġráiḋ.
Go ḃfeiciḋ me dúiṫċe is cóistí, caisleáin ’s cúirtiḃ ór-lasta
Aige ar ḋúṫċas a ṁor-ṫreiḃ na leoṁan fras ó Áḋaṁ.